Obowiązek informacyjny

Logo funduszy europejskich
Logo fundacji orendż
Logo stowarzyszenia mistrzowie kodowania
Logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

OBOWIĄZEK
INFORMACYJNY

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:
  1. w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”:
 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
 2. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1),
 3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  1. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 2. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
 3. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 1. Dane osobowe będą przetwarzane  wyłącznie w celu realizacji projektu Zaprogramuj Przyszłość  
  w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych
  w ramach POPC.
 2. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi projektu Fundacji Orange, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, partnerowi projektu (ul. Brożka 4, 01-442 Warszawa, Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu: realizator badania przyrostu kompetencji cyfrowych - Sławomir Postek (ul. Darwina 18 m. m. 81, 03-488 Warszawa), realizator szkoleń: Konsorcjum Osób Fizycznych reprezentowane przez partnera 1: Sylwię Milczarek (ul. Zapolskiej 9/45; 43-100 Tychy), wykonawca platformy internetowej: BPROG SP Z O.O. z siedzibą w Ząbkach (ul. Wojska Polskiego, nr 18, lok. 1, Ząbki, 05-091). Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC.
 3. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do realizacji projektu, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziały w projekcie.
 4. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 7. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub na adres poczty dpofundacja@orange.com.
 8. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

Obowiązek informacyjny dotyczy danych osób zamawiających newslettera Zaprogramuj Przyszłość

 

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 160 („Fundacja”).

 2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wysyłki newslettera dotyczącego aktualności w projektach Zaprogramuj Przyszłość oraz działaniach społecznych i edukacyjnych realizowanych przez Fundację Orange.

 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).  

 4. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundacje, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu otrzymania newslettera. Niepodanie przez Ciebie ww. danych wiąże się z niemożliwością przesłania Ci newslettera.

 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Fundacją w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają nam wsparcia w przedmiocie administrowania stroną internetową , jak również świadczeniem usług hostingu.

 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z  subskrypcją newslettera.

 8. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów.

 10. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakiej jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można dokonać wysyłając wiadomość na adres dpofundacja@orange.com.

 11. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych są następujące dpofundacja@orange.com.